Winkelwagentje

Niets in winkelwagen.

Winkelwagentje

Niets in winkelwagen.

Wie zijn wij?

Vloerverwarming Lodewijk is sinds 1990 de specialist als het gaat om vloerverwarmings- installaties. Wij zijn gevestigd in Kudelstaart (gemeente Aalsmeer). Naast het verzorgen van uw vloerverwarmingswensen leveren wij materialen en geven wij advies aan de doe-het-zelver.

Wat doen wij?

Vloerverwarming Lodewijk is gespecialiseerd in het leveren en aanleggen van vloerverwarmings- systemen. Met behulp van diamantschijven frezen wij, bij bestaande huizen, de vloerverwarming stofarm in de bestaande afwerkvloer. Ook is het mogelijk om de vloerverwarming door ons op draadstaalnetten of noppenplaten te laten plaatsen. Wij bieden u een compleet en werkend systeem aan.

Verder bieden wij onze klanten in de webshop vloerverwarming gerelateerde producten aan, ideaal voor de doe-het-zelver.

CONTACT

Vloerververwarming Lodewijk
Galileistraat 12
1433 BX Kudelstaart
Tel. 0297-342859

Inschr. K.v.K. : 34080057

 

Algemene voorwaarden

   
Inhoudsopgave:
Artikel  1 | Definities
Artikel  2 | Identiteit van de ondernemer
Artikel  3 | Toepasselijkheid
Artikel  4 | Het aanbod
Artikel  5 | De overeenkomst
Artikel  6 | Herroepingsrecht
Artikel  7 | Kosten in geval van herroeping
Artikel  8 | Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel  9 | De prijs
Artikel  10 | Conformiteit en Garantie
Artikel  11 | Levering en uitvoering
Artikel  12 | Duurtransacties
Artikel  13 | Betaling
Artikel  14 | Klachtenregeling
Artikel  15 | Aanvullende of afwijkende bepalingen
 


Artikel 1 | Definities: 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
-    Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die aangesloten is bij de Stichting Thuiswinkel 
     Certificaat en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt. 
-    Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een
     overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer. 
-    Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer 
     georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het 
     sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken 
     voor communicatie op afstand. 
-    Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van 
     een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. 
-    Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht. 
-    Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de 
     overeenkomst op afstand. 
-    Dag: kalenderdag. 
-    Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of 
     diensten, waarvan de leverings  en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
-    Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om 
     informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige 
     raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 


Artikel 2 | Identiteit van de ondernemer:
Vloerverwarming Lodewijk V.O.F.
Galileistraat 12
1433BX Kudelstaart (gemeente Aalsmeer) 
tel. 0297-342859 (15:00u - 20:00u) 
 
KvK-nummer:                           34080057
BTW-identificatienummer:    817686162.B01
 


Artikel 3 | Toepasselijkheid:
1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke 
        tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2.     Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene 
        voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal 
        voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene 
        voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig 
        mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.     Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige
        lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene 
        voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op 
        zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen 
        op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de 
        overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene 
        voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek 
        van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4.     Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of 
        dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige 
        toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds 
        beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 


Artikel 4 | Het aanbod:
1.      Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit 
         nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.      Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of 
         diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod 
         door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze 
         een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke 
         vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 
3.      Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en 
         verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
         -    de prijs inclusief belastingen;
         -    de eventuele kosten van aflevering;
         -    de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
         -    het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
         -    de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
         -    de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
         -    de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de
               techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
         -    indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de 
              consument te raadplegen is;
         -    de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde 
              handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat 
              de overeenkomst tot stand komt;
         -    de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
         -    de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de 
              consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
         -    de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt  
               tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.
 


Artikel 5 | De overeenkomst:
1.     De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van 
        aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.     Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer 
        onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de 
        ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3.     Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en 
        organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij 
        voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer 
        daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.     De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn 
        betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor 
        een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit 
        onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd 
        een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.     De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk 
        of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden 
        opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,  meesturen:
        a.       het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
        b.       de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik 
                   kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
        c.        de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
        d.        de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze 
                   gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
        e.        de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van 
                   meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6.    Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de 
       bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 


Artikel 6 | Herroepingsrecht bij levering van producten:
1.      Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave 
          van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst 
          van het product door of namens de consument.
2.      Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal 
          het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen 
          of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het 
          product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en 
          verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en 
          duidelijke instructies. 
 


Artikel 7 | Kosten  in geval van herroeping:
1.       Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van 
          terugzending voor zijn rekening.
2.       Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, 
          doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 


Artikel 8 | Uitsluiting herroepingsrecht:
1.       Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door  de ondernemer alleen 
          worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten 
          van de overeenkomst, heeft vermeld.
2.       Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
           a.       die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
           b.       die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
           c.       die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
           d.       die snel kunnen bederven of verouderen;
           e.       waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
           f.        voor losse kranten en tijdschriften;
           g.       voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3.       Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
           a.    betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten  op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
           b.   waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
           c.    betreffende weddenschappen en loterijen.
 


Artikel 9 | De prijs:
1.        Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden 
            producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen 
            in BTW‑tarieven.
2.        In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen 
           gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op 
           heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat 
           eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3.        Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen 
           toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4.        Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen 
           toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
           a.      deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
           b.      de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5.        De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
 


Artikel 10 | Conformiteit en Garantie:
1.        De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in 
           het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en 
           de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of 
           overheidsvoorschriften.
2.        Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan 
           de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de 
           verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet 
           en/of de overeenkomst op afstand.
 


Artikel 11 | Levering en uitvoering:
1.        De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en 
           bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van 
           diensten.
2.        Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3.        Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal 
           het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren
           tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien
           een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan 
           uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het 
           recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4.        In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald 
           heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5.        Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om 
           een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke 
           wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het
           herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6.        Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan 
           de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 


Artikel 12 | Duurtransacties:
1.       De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met 
          inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2.       Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is 
          overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal 
          de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na 
          voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.
 


Artikel 13 | Betaling:
1.       Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden 
           voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen 
           van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
2.       Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling 
           van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel 
           recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de 
           bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3.        De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld 
           aan de ondernemer te melden.
4.       In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het 
           recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 


Artikel 14 | Klachtenregeling:
1.        De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht 
           overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2.        Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven 
           worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3.        Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van 
           ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer
           binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument 
           een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4.        De consument kan een klacht over een product en/of dienst van de ondernemer ook indienen via een 
           klachtenformulier op de website van de Stichting Thuiswinkel Certificaat (www.thuiswinkelcertificaat.nl)
           De Stichting Thuiswinkel Certificaat zal de betreffende klacht in behandeling nemen en toevoegen aan het dossier 
           van de ondernemer.De ondernemer wordt op de hoogte gesteld van de klacht en er zal naar een voor partijen 
           gepaste oplossing worden gezocht.
 


Artikel 15 | Aanvullende of afwijkende bepalingen:
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument 
zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke 
manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 
 
Adres Stichting:      
Stichting Thuiswinkel Certificaat
Groningerstraat 8
9481 AT Vries   
 
Laatst gewijzigd:
26 - 08 - 2011

   
   
   
 

Inloggen | Uitloggen | Mijn account | Sitemap | Ontwikkeling: WPRG B.V.